top of page

„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stanisławowo w Gminie Cedry Wielkie”.

 

 

Umowa nr WFOŚ/P/77/2014 z dnia 18.12.2014 roku

 

Nowo wybudowana siec kanalizacyjna odprowadza ścieki z terenu Stanisławowa do centralnej oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich.

 

Systemem kanalizacji sanitarnej zostało objęte 126 osób.

 

W ramach inwestycji powstało:
- kolektory grawitacyjne - 4 199,3
- kolektory tłoczne – 3 739,1
- przepompownie ścieków sieciowe – 7 szt.
- zbiorniki bezodpływowe wyłączone z eksploatacji – 35 szt.

 

Osiągnięty efekt ekologiczny:
- podłączenie budynków mieszkalnych i innych obiektów – 35 szt.

- stworzenie warunków do podłączenia budynków mieszkalnych i innych obiektów – 46 szt.
- przejęte ścieki – 12,6 m3/ dobę

 

Koszt kwalifikowany WFOŚ w Gdańsku: 2 474 826, 89 zł
Dofinasowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku:  1 300 000,00 zł

 

 

„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stanisławowo w Gminie Cedry Wielkie”.

 

Dnia 18-12-2014 r. Gmina Cedry Wielkie podpisała umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stanisławowo w Gminie Cedry Wielkie”. Kwota udzielonej pożyczki to 1 300 000,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowości Stanisławowo, na terenie gminy Cedry Wielkie.  Realizacja projektu pozwoli osiągnąć znaczący efekt ekologiczny poprzez eliminację zanieczyszczeń wprowadzanych aktualnie do wód i ziemi, a więc będzie korzystnie oddziaływać na stan wód powierzchniowych w skali ponadlokalnej (wody rzeki Martwa Wisła i Zatoka Gdańska) i wód podziemnych. Większość gospodarstw korzysta z szamb często nieszczelnych. Stwierdza się również bezpośrednie odprowadzanie ścieków do wód w rowach melioracyjnych. Brak kanalizacji sanitarnej, wciąż niska świadomość mieszkańców w kwestii oddziaływania zanieczyszczeń  na jakość wód powierzchniowych i podziemnych stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego. W założeniach projektowych przewidziano budowę kanalizacji grawitacyjno – tłocznej, o łącznej długości 7 938,4 m (kanalizacja tłoczna – 3739,1 m, kanalizacja grawitacyjna – 4 199,3m). Zaplanowano budowę 7 przepompowni. Sieć kanalizacyjna grawitacyjna i tłoczna wykonana zostanie z materiałów trwałych i powszechnie stosowanych w tego typu inwestycjach.

Stanisławowo

bottom of page