top of page

 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błotnik i Cedry Małe w Gminie Cedry Wielkie”.

 

Umowa nr WFOŚ/P/7/2013 z dnia 17.04.2013 roku

 

Ze względu na ukształtowanie terenu wykonano kanalizację grawitacyjną oraz system rurociągów tłocznych.

 

Nowo wybudowana siec kanalizacyjna odprowadza ścieki z terenu Błotnika i Cedrów Małych do centralnej oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich.

 

Systemem kanalizacji sanitarnej zostało objęte 336 osób

 

W ramach inwestycji powstało:
- kolektory grawitacyjne  - 1 689,4 m
- kolektory tłoczne – 2 541,3 m
- przepompownie ścieków sieciowe – 6 szt.
- zbiorniki bezodpływowe wyłączone z eksploatacji - 35

 

Osiągnięty efekt ekologiczny:
- podłączenie budynków mieszkalnych i innych obiektów – 53 szt.
- przejęte ścieki – 28 m3/ dobę

 

Koszt kwalifikowany WFOŚ w Gdańsku: 1 846 941,07 zł
Dofinasowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku:  600 000,00 zł.

 

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błotnik i Cedry Małe – część II”.

 

W Dnia 29-05-2014 r. Gmina Cedry Wielkie podpisała umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błotnik i Cedry Małe – część II”. Kwota udzielonej pożyczki to 386 000,00 zł.

Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Cedry Wielkie w miejscowościach Koszwały i Wocławy stanowiące rozszerzenie zakresu projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błotnik i Cedry Małe. Uchwałą nr 44/381/154 z 16.01.2014 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował o rozszerzeniu zakresu rzeczowego projektu złożonego w ramach Działania 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.  Realizacja projektu pozwoli osiągnąć znaczący efekt ekologiczny poprzez eliminację zanieczyszczeń wprowadzonych aktualnie do wód i ziemi, a więc będzie korzystnie oddziaływać na stan wód powierzchniowych w skali ponadlokalnej (wody rzeki Martwa Wisła i Zatoka Gdańska) i wód podziemnych. Znaczna większość gospodarstw korzysta z szamb często nieszczelnych. Stwierdza się również bezpośrednie odprowadzanie ścieków do wód w rowach melioracyjnych. Brak kanalizacji sanitarnej, wciąż niska świadomość mieszkańców w kwestii oddziaływania zanieczyszczeń na jakość wód powierzchniowych i podziemnych stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego.

 

Na podstawie dokonanej diagnozy obszaru zidentyfikowano problemy, których wyeliminowanie bądź zmniejszenie przyniesie realizacja projektu. Są to:

1. Dysproporcja regionalna w zakresie wyposażenia w infrastrukturę gospodarki ściekowej

2. Niska jakość życia mieszkańców

3. Rosnące zanieczyszczenie środowiska, a w szczególności wód powierzchniowych, gruntowych i głębinowych

4. Nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa (niekompletne objęcie obszaru gminy siecią), występowanie dużej ilości nieszczelnych zbiorników bezodpływowych

5. Niekontrolowany zrzut ścieków do gruntu

6. Dysproporcja w zakresie wyposażenia w infrastrukturę wodną i ściekową

 

Wobec powyższego, w celu podniesienia konkurencyjności gminy, zmniejszenia dysproporcji oraz w celu ochrony cennych przyrodniczo obszarów, budowa kanalizacji na terenie gminy jest jak najbardziej pożądana i uzasadniona.

Realizacja niniejszego projektu prowadzi do całkowitego i trwałego rozwiązania problemu odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych w miejscowości Koszwały i Wocławy

 

Po zakończeniu projektu, osiągnięte zostaną następujące korzyści:

- liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacyjnej – 115 osób

- poprawa jakości życia mieszkańców,

- likwidacja szamb, w większości nieszczelnych,

- poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,

- większe obciążenie oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich ściekami tzw. świeżymi, dopływającymi – korzyść dla parametrów pracy części biologicznej oczyszczalni

- realizacja kolejnego etapu zobowiązań gminy Cedry Wielkie w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

- uzbrojenie w infrastrukturę komunalną nowych nieruchomości budowlanych,

- podniesienie standardów wyposażenia budynków mieszkalnych w urządzenia sanitarne i gospodarstwa domowego,

- zmniejszenie dysproporcji rozwojowych pomiędzy sieciami wodociągowymi, a systemem odbioru ścieków,

- poprawa jakości infrastruktury technicznej

- stopień skanalizowania aglomeracji wzrośnie z 62 % na 64 %. (dane KPOŚK 2013 PLPM054)

 

Nowo wybudowana siec kanalizacyjna odprowadzi ścieki z terenu tych miejscowości do centralnej oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich. W założeniach projektowych przewidziano budowę kanalizacji grawitacyjno – tłocznej, o łącznej długości 6 806,80 m (kanalizacja tłoczna – 3 217,5 m, kanalizacja grawitacyjna – 3 589.3 m). Zaplanowano budowę 4 przepompowni. Sieć kanalizacyjna grawitacyjna i tłoczna wykonana zostanie z materiałów trwałych i powszechnie stosowanych w tego typu inwestycjach. Przyjęte rozwiązana technologiczne zostały oparte o sprawdzone i optymalne technologicznie metody. Rozwiązania spełniają normy obowiązujące w prawodawstwie krajowym i unijnym. Materiały, które zostaną wykorzystane w trakcie realizacji będą posiadać odpowiednie atesty oraz certyfikaty jakości. Biorąc pod uwagę ochronę środowiska naturalnego rozwiązania gwarantują zachowanie stosownych norm środowiskowych oraz przepisów bezpieczeństwa. Przeprowadzona analiza techniczno – technologiczna, po uwzględnieniu alternatywnych rozwiązań i wybraniu ostatecznego rozwiązania, wykazuje efektywny charakter planowanej inwestycji. Został on oparty na wyborze optymalnego wariantu zapewniającego osiągniecie pożądanej trwałości technologicznej. Rozwiązania techniczno – technologiczne biorą pod uwagę starzenie sie ekonomiczne powstałych obiektów. W związku z tym założono nakłady odtworzeniowe celem utrzymania infrastruktury technicznej. Zapewni to funkcjonowanie osiągniętych rezultatów w okresie referencyjnym.

 

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięto następujące rezultaty:

 

- wybudowano  1 689,4 m kolektora grawitacyjnego,

- wybudowano 2 541,3 m kolektora tłocznego,

- wyłączono 35 zbiorników bezodpływowych z eksploatacji,

- 336 osób zostało podłączonych do nowowybudowanej kanalizacji.

 

Budowa kanalizacji w miejscowościach Koszwały i Wocławy nie jest projektem oderwanym od innych przedsięwzięć. Pozostaje on w związku z innymi realizowanymi przez Projektodawcę projektami. Gmina sukcesywnie, w miarę dostępnych środków, realizuje przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sanitarnej. Niniejszy projekt jest jednym z kilku zadań, których realizacja zmierza do stworzenia w gminie całościowego systemu kanalizacji zbiorczej i objęcia nim, perspektywicznie, wszystkich mieszkańców gminy.

 

Projekty komplementarne to:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błotnik i Cedry Małe, w gminie Cedry Wielkie

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie, w gminie Cedry Wielkie,

3. Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszwały

 

Projekt realizowany będzie na obszarze cennym przyrodniczo, Obszar Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich.

Zadanie ma wpływ na wzrost świadomości ekologicznej. Przez cały czas trwania projektu odbywać się będzie promocja proekologicznych postaw. Informacje te będą również jednym z tematów omawianych na zebraniach wiejskich w sołectwach, objętych niniejszym Projektem. Odbędą się również spotkania dla mieszkańców zachęcające do  podłączania nieruchomości do nowobudowanej sieci, podniesienie świadomości ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych mieszkańców. 

Błotnik, Cedry Małe

bottom of page